Quy trình xử lý phản ánh của người dân

(Bước 4 - Các đơn vị phối hợp xử lý phản ánh bao gồm: Cục TMĐT & KTS, Tổng cục QLTT, Cục Cạnh tranh và BVNTD, Sở Công Thương...)

1. Gửi phản ánh

2. Chuyên viên
Tiếp nhận phản ánh

3.Doanh nghiệp giải trình

4. Các đơn vị phối hợp
Xử lý phản ánh

5. Thông báo kết quả

Hướng dẫn

Hướng dẫn thay đổi email hoặc cập nhật thông tin doanh nghiệp

Để thay đổi email hoặc cập nhật thông tin doanh nghiệp, quý vị thực hiện như sau:

Hướng dẫn đề nghị chấm dứt thông báo website/ứng dụng thương mại điện tử

Hướng dẫn đề nghị chấm dứt thông báo website/ứng dụng thương mại điện tử

Hướng dẫn nộp Báo cáo Tình hình hoạt động thương mại điện tử hàng năm

Quy trình thực hiện báo cáo Tình hình hoạt động thương mại điện tử hàng năm

Hướng dẫn phản ánh chưa đăng ký, thông báo

Hướng dẫn phản ánh chưa đăng ký, thông báo