Quy trình xử lý phản ánh của người dân

(Bước 4 - Các đơn vị phối hợp xử lý phản ánh bao gồm: Cục TMĐT & KTS, Tổng cục QLTT, Cục Cạnh tranh và BVNTD, Sở Công Thương...)

1. Gửi phản ánh

2. Chuyên viên
Tiếp nhận phản ánh

3.Doanh nghiệp giải trình

4. Các đơn vị phối hợp
Xử lý phản ánh

5. Thông báo kết quả

Hướng dẫn

Một số điểm mới về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong Nghị định số 85/2021/NĐ-CP về thương mại điện tử

Ngày 25/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về hoạt động thương mại điện tử. Bên cạnh nhiều quy định mới về quản lý hoạt động thương mại điện tử nói chung, Nghị định số 85/2021/NĐ-CP đã bổ sung một số quy định mới nhằm tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khu mua bán hàng hóa, dịch vụ thông qua thương mại điện tử.

Hướng dẫn thay đổi email hoặc cập nhật thông tin doanh nghiệp

Để thay đổi email hoặc cập nhật thông tin doanh nghiệp, quý vị thực hiện như sau:

Hướng dẫn đề nghị chấm dứt thông báo website/ứng dụng thương mại điện tử

Hướng dẫn đề nghị chấm dứt thông báo website/ứng dụng thương mại điện tử

Hướng dẫn nộp Báo cáo Tình hình hoạt động thương mại điện tử hàng năm

Quy trình thực hiện báo cáo Tình hình hoạt động thương mại điện tử hàng năm

Hướng dẫn phản ánh chưa đăng ký, thông báo

Hướng dẫn phản ánh chưa đăng ký, thông báo